April 21, 2024

În ultima perioadă în municipiul Gherla au fost aplicate mai multe proiecte care vizează ocrotirea socială a familiilor de romi. La sfârșitul anului 2023 a avut loc finalizarea proiectului „Inovare socială pentru Gherla – Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (rome şi non-rome) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie apartinând minorităţii roma, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Proiectul a fost derulat de Fundația Centrul de Resurse Pentru Comunitățile de Romi (lider de proiect), având ca parteneri Municipiul Gherla, Fundația Creștină de Caritate Sf. Nicolae și Liceul Teoretic „Ana Ipătescu”. Bugetul total al proiectului a fost de 5.057.598,97 RON, din care valoarea co-finanţării eligibile a parteneriatului este în valoare de 36.347,54 RON.

Proiectul s-a implementat în municipiul Gherla, judeţul Cluj, pe o perioadă de 17 luni, în perioada iulie 2022 –  decembrie 2023. Obiectivul general al proiectului a constat în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială si îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea coeziunii sociale, îmbunătăţirea mediului de viaţă şi creşterea economică în teritoriul SDL Gherla pentru 588 beneficiari. Obiectivele specifice ale proiectului au fost următoarele: Obiectiv 1: Creşterea accesului la servicii sociale, medicale si socio-medicale pentru un număr de 396 de persoane ca răspuns la nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, a prevenirii şi a combaterii riscului de excluziune socială, a promovării incluziunii sociale şi a creşterii calităţii vieţii în teritoriul SDL. Obiectiv 2: Creşterea şanselor de acces pe o piaţa integrată a muncii pentru 294 persoane din municipiul Gherla aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială. Obiectiv 3: Îmbunatăţirea nivelului educaţional, asigurarea accesului şi participării la o educaţie de calitate pentru 150 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din mun. Gherla prin implementarea programelor educaţionale formale SDS (90 elevi beneficiari) şi non-formale prin mentorat (60 elevi beneficiari). Obiectiv 4: Îmbunatăţirea condiţiilor de locuit precum şi participare activă în rezolvarea problemelor comunităţii prin acţiunile de facilitare comunitară prin implicarea a 145 beneficiari. Obiectiv 5: Promovarea multiculturalismului, voluntariatului, egalitătii de şanse şi nondiscriminarea pentru un număr de 201 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din mun. Gherla prin implementarea unei campanii de antidiscriminare pe intreg teritoriul SDL Gherla. Proiectul a vizat persoanele în risc de sărăcie şi excluziune socială de pe întreg teritoriul Municipiului Gherla (Gherla, Băiţa, Hăşdate şi Silivaş) cu accent pe zonele urbane marginalizate (ZUM). Pentru a răspunde nevoilor identificate în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Gal Plaiuri Someşene, proiectul a fost structurat în cinci componente şi a fost bazat pe o abordaren integrată a pachetului de servcii pentru grupul ţintă propus în proiect, respectiv: servicii sociale, socio-medicale și medical; facilitare comunitară, acte identitate și locuire; ocupare; educație şi antidiscriminare. În ultimele zile ale anului trecut a avut loc o întâlnire cu toţi factorii de răspundere implicaţi în proiect şi s–a făcut bilanţul realizărilor din perioada respectivă.
Szekely Csaba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *