June 20, 2024

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Cluj a publicat numărul de gradații de merit repartizate pentru anul 2024 pentru profesori, directori și personal auxiliar.

Vor fi acordate 284 de gradații de merit. Dintre acestea 251 sunt pentru personalul diactic/didactic de conducere și 33 pentru personalul didactic auxiliar. Este o miză importantă pentru mulți angajați din învățământul preuniversitar, întrucât reprezintă 25% în plus la salariu pentru un interval de 5 ani.

Profesorii, directorii și personalul didactic auxiliar pot depune dosarele pentru gradații de merit la secretariatele școlilor, începând de luni, 13 mai, până pe 21 mai.

Numărul de gradații de merit în județul Cluj

Potrivit datelor transmise de ISJ Cluj, pentru personalul didactic din învățământul preșcolar și primar vor fi acordate 97 de gradații de merit – 40 pentru educatoare(limba română), 45 pentru învățători(română), 6 educatoare(limba maghiară și germană), 6 învățători(germană și maghiară)

Vor mai fi 12 gradații pentru inspectori și directori, 23 pentru învățământul special și 16 pentru disciplinele tehnice.

În funcție de disciplină, numărul gradațiilor de merit diferă:

Limba română – 11
Limba și literatura maghiară-0
Matematică – 13
Educație fizică – 12
Limba engleză – 13
Limba franceză – 4
Fizică – 2
Istorie/socio umane– 8
Informatică – 4
Biologie – 4
Geografie – 4
Religie – 3
Chimie – 3
Educație plastică/Educație vizuală – 2
Educație muzicală specializată – 2
Arte – 7
Educație muzicală – 2
Limba germană – 0
Limba italiană – 0

Din personalul didactic auxiliar, pot primi gradație de merit bibliotecarii/documentariștii, inginerii de sistem/informaticienii/programatorii, administratorii financiari, adiminstratorii de patrimoniu, secretarii și laboranții. Numărul gradațiilor de merit pentru aceștia este:

Administrator financiar/patrimoniu –14
Secretar – 6
Bibliotecar – 2
Inginer de sistem + informatician + programator – 4
Administrator patrimoniu – 2
Mediator școlar – 2
Personalul ISJ-0

Potrivit criteriilor și metodologiei, „gradația de merit prevăzută de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, se acordă prin concurs și reprezintă 25% din salariul de bază deținut, conform legii”.

Doar 16% din numărul profesorilor de la o disciplină, la nivel de județ, pot primi gradație. Acest 16% se eșalonează pe 5 ani. Numărul gradațiilor de merit alocat pe fiecare disciplină se hotărăște într-o comisie paritară, adică o comisie care are jumătate reprezentanți ai sindicatelor și jumătate reprezentanți ai inspectoratului. Apoi, decizia trece prin consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar, este publicată, se face concursul, iar toate rezultatele evaluărilor se rediscută în consiliul de administrație.

Pentru unele discipline se poate suplimenta numărul de gradații de merit în funcție de implicarea personalului didactic în buna desfășurare a activităților.

Documentele necesare pentru depunerea dosarului

Dosarul în vederea participării la concursul pentru acordarea gradației de merit trebuie întocmit de fiecare candidat și cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare pagină și consemnate în opis:

Art. 9: „a) opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii unității/instituției de învățământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;

b) cererea-tip, elaborată de inspectoratul școlar, în care candidatul își precizează opțiunea;
c) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați;
d) adeverință de vechime în învățământ;
e) fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;
f) raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare și să conțină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;
g) declarația pe propria răspundere prin care candidatul confirmă că documentele depuse la dosar îi aparțin și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie;
h) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit, elaborată de inspectoratul școlar la categoria de personal didactic la care candidează.”

Calendarul pentru acordarea gradațiilor de merit 2024

13-21 mai: Depunerea de către candidați a dosarelor la secretariatul unității/instituției de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică;
22-23 mai: Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/ registratura inspectoratului școlar/Ministerului Educației, în cazul Palatului Național al Copiilor;
24 mai – 12 iunie: Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestei liste la avizierul și pe site-ul inspectoratului școlar, respectiv la sediul și pe site-ul Ministerului Educației după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului Național al Copiilor;
13-14 iunie: Depunerea/Transmiterea contestațiilor privind punctajul acordat și stabilirea numărului gradațiilor de merit ce pot fi redistribuite;
17-28 iunie: Soluționarea contestațiilor de către comisia de contestații, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la avizierul și pe site-ul inspectoratului școlar, respectiv la sediul și pe site-ul Ministerului Educației, în cazul Palatului Național al Copiilor;
4 iulie: Înaintarea la Ministerul Educației a listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum și a listelor cu personalul didactic civil din unități militare de învățământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradației de merit;
Până pe 9 august: Emiterea ordinului ministrului educației pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învățământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradație de merit;

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *